Algemene Verkoopsvoorwaarden

abs Belgium cv 

  1. Tenzij anders tussen partijen schriftelijk overeengekomen, zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op al onze verkoopsverplichtingen, ondanks alle tegengestelde bepalingen die op de bestelbrieven of andere bescheiden, die van de koper uitgaan, kunnen voorkomen. Door het geven van zijn opdracht wordt de opdrachtgever geacht ermee akkoord te gaan.
  2. Een klacht is slechts ontvankelijk wanneer deze binnen de 8 dagen per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht.
  3. Alle facturen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald. Een ingediende klacht machtigt de koper niet de betaling van de vervallen bedragen uit te stellen.
  4. Elke bestelling wordt in rekening gebracht van zodra de aflevering klaar is.
  5. Alle goederen reizen steeds op risico en verantwoordelijkheid van de koper, ongeacht het vervoermiddel of de mogelijke betalingsafspraak betreffende dit vervoer.
  6. De goederen blijven onze eigendom tot zij volledig betaald zijn. De koper is bij wanbetaling gehouden de nog niet volledig betaalde goederen op ons eerste verzoek terug te geven en mag deze dan ook onder geen enkele vorm vervreemden noch verpanden.  Het risico voor beschadiging of diefstal gaat op de koper over vanaf het ogenblik der levering zelf.
  7. Bij niet betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 15% per jaar, onverminderd de hierna bepaalde schadevergoeding. abs heeft het recht bij niet betaling, elke levering van goederen of elke dienstverlening op te schorten tot volledige betaling van de factuur en de hierna voorziene kosten.
  8. Ter vergoeding van de aanmaningskosten is bij niet betaling binnen de voorziene vervaldatum een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 62,00 € verschuldigd.
  9. Door niet betaling van een factuur op de vervaldag worden alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de vooraf toegestane betalingstermijnen.
  10. Beide partijen verklaren en erkennen dat alle geschillen met betrekking tot deze factuur onderworpen zijn aan het Belgisch Recht en dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken te Brussel.