Privacyverklaring

Akzo Nobel Paints Belgium NV (“AkzoNobel”) is verantwoordelijk voor deze website.

De bescherming van uw persoonsgegevens vinden wij belangrijk. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

1. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens via deze website voor onderstaande doeleinden verwerken.

1.1 Om uw vragen te beantwoorden of met u te communiceren

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt via onze online contactformulieren.

We verwerken uw naam, titel, (professionele) contactgegevens (waaronder uw e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam) en alle andere gegevens die u ons verstrekt in het vrije vak van het contactformulier.

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

1.2 Voor enquetes of andere (marketing) communicatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u enquetes over onze producten of diensten te sturen, of marketing communicatie om u te informeren over events, speciale aanbiedingen, producten en diensten van AkzoNobel. We kunnen profielen creëren en uw interacties met ons analyseren. Op deze manier leren we  uw  interesses kennen en kunnen we onze communicatie met u hierop aanpassen.

Hiervoor verwerken wij mogelijk uw naam, uw adres, uw geboortedatum, uw e-mailadres en eventuele andere informatie die u ons mogelijk hebt verstrekt, maar ook informatie op basis van uw interacties met websites en apps van AkzoNobel (waarvoor we cookies kunnen gebruiken), uw aankoopgeschiedenis, zowel online (wanneer u uw aankopen koppelt aan uw profiel) als offline (bij het doen van offline aankopen) en de links die u in onze e-mails aanklikt.

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

1.3 Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

We verwerken geaggregeerde persoonsgegevens voor diverse doeleinden in verband met activiteiten van AkzoNobel, zoals de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van onze websites, het herkennen van trends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten.

Mogelijk verwerken we persoonsgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, geslacht, verblijfplaats, de cijfers van uw postcode of andere in deze verklaring vermelde of overige door u verstrekte gegevens.

Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel.

1.4 Voor het technische en functionele beheer van de website

Wij verwerken uw persoonsgegevens om u te helpen informatie snel en gemakkelijk te vinden en  de functionaliteit van de website te verbeteren.

Mogelijk verwerken wij  uw IP-adres, welke internetbrowser u gebruikt, de bezochte websites en de duur van uw bezoek.

Wij verwerken deze informatie voor ons legitieme bedrijfsdoeleinden, d.w.z. om beter te begrijpen hoe onze klanten gebruik maken van onze websites.

1.5 Bij het aanmaken van een account, om het account te beheren

Indien u dat wenst kunnen wij een persoonlijk account voor u aanmaken om het aankoopproces voor u te vereenvoudigen. Na het aanmaken van uw account zenden wij u uw persoonlijke inloggegevens.

Hiervoor verwerken wij uw naam, e-mailadres en alle andere gevraagde informatie. We verwerken ook uw display naam, uw functie en uw inloggegevens.

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

1.6 Bij de aankoop van producten via onze webshop, om uw order te verwerken en de klantrelatie te beheren

Wij gebruiken persoonsgegevens om uw aankoop te verwerken en uw bestelling af te leveren, de status van uw order te rapporteren en contact met u op te nemen over de aankoop of levering.

Voor dit doel hebben we tenminste uw naam en geografische adres nodig, contactgegevens zoals  uw telefoonnummer of e-mailadres, creditcard of andere betaalgegevens, uw aanvaarding van de toepasselijke algemene voorwaarden en of u al dan niet onze nieuwsbrief wilt ontvangen. We verwerken ook informatie over uw aankopen bij ons.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de koopovereenkomst uit te voeren en uw bestelling aan u te leveren.

1.7 Bij deelname aan prijsvragen, events, competities, promoties en/of kansspelen, om uw deelname te organiseren

Als u hiervoor toestemming geeft, kunnen wij e-mails met promoties en uitnodigingen sturen voor deelname aan prijsvragen, events, competities en kansspelen. Wanneer u deelneemt aan één van deze activiteiten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om dit te kunnen organiseren.

Bij deelname aan een van deze activiteiten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om u te laten weten of u hebt gewonnen, de prijzen te uit te reiken en de reacties te peilen op prijsvragen, events, competities, promoties en kansspelen.

Wij verwerken deze informatie op basis van uw toestemming, die u op elk gewenst moment kunt intrekken.

1.8 Naleving van wettelijke verplichtingen en de bescherming van bedrijfsmiddelen en belangen van AkzoNobel

Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken voor zover noodzakelijk (a) in verband met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetten buiten het land waar u woont en met inbegrip van bijv. due diligence van de tegenpartij, het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere misdrijven; (b) in het kader van juridische procedures; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstellingen, waaronder openbare en overheidsinstellingen buiten het land waar u woont; (d) om onze algemene voorwaarden en andere toepasselijke beleidsregels te handhaven; (e) om onze activiteiten te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, en/of die van u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade te beperken.

Indien nodig verwerken wij uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met AkzoNobel, uw gebruik van onze producten en/of diensten en eventuele andere informatie die in deze verklaring wordt vermeld, of die u ons op een andere manier hebt verstrekt, als dit nodig is voor de doeleinden in de voorgaande paragraaf.

Wij verwerken deze informatie op basis van ons legitieme bedrijfsdoel.

2. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens niet met andere derden dan vermeld in deze privacyverklaring.

Andere entiteiten binnen de AkzoNobel Groep

Als onderdeel van een internationale onderneming kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere entiteiten van AkzoNobel. Om te verzekeren dat uw persoonsgegevens worden behandeld met de best mogelijke beveiliging, heeft AkzoNobel Binding Corporate Rules ingevoerd die garanderen dat iedere wettelijke entiteit van AkzoNobel hetzelfde niveau van beveiliging van persoonsgegevens toepast.

Dienstverleners en andere externe partijen

Wij kunnen ook een beroep doen op externe dienstverleners om namens ons bepaalde gegevens te verwerken, zoals de levering van informatietechnologie en bijbehorende infrastructuur, beveiliging (met inbegrip van diensten op het gebied van toegangsbeheer) en juridische, financiële/administratieve en soortgelijke diensten.

Wij hebben technische, organisatorische en contractuele maatregelen vastgelegd met deze externe partijen (in een verwerkersovereenkomst), om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden en dat ze goed beveiligd zijn.

Uitsluitend als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthoudende instanties, fiscale overheden en opsporingsdiensten.

3. Waar bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen opgeslagen en/of verwerkt worden in een ander land dan het land waarin u woont. AkzoNobel zorgt er bij overdracht van uw gegevens naar een ander land voor dat deze goed beveiligd blijven via de Binding Corporate Rules van AkzoNobel, of door contractuele overeenkomsten met derden.

4. Hoe beveiligen wij de gegevens?

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en we hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens tegen te gaan. Wij maken gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, maar ook fysieke beveiliging van de locaties waar gegevens zijn opgeslagen.

5. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor de tijdsduur die nodig is om de doelstellingen volgens deze verklaring uit te voeren, tenzij wettelijk een langere tijdsduur is vereist of toegestaan.

6. Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U hebt bepaalde rechten omtrent uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet hebt u het recht een kopie van uw persoonsgegevens te vragen en tevens, indien redelijkerwijs mogelijk, toegang te verlangen tot uw persoonsgegevens. U kunt ook het recht hebben uw persoonsgegevens te corrigeren en te wissen of om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. U hebt tevens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.

7. Links naar andere websites en sociale media

Op de website vindt u mogelijk een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg geselecteerd zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites.

Mogelijkerwijs bieden wij u tevens de mogelijkheid een account bij ons aan te maken via uw account bij een sociaal netwerk (bijv. Facebook). Hierdoor kunt u tijd besparen bij het aanmaken van uw account. Uw registratiegegevens worden geïmporteerd uit uw account bij het sociale netwerk. Denk eraan dat wij bij gebruik van deze “social sign-on” optie bepaalde informatie kunnen ontvangen via het sociale netwerk, zoals uw naam, leeftijd, woonplaats, voorkeuren, beroep en andere gegevens uit uw publieke profiel. Deze informatie wordt door ons niet gevraagd, maar wordt geleverd door het sociale netwerk door het gebruik van de social sign-on optie. Wanneer u deze optie gebruikt, importeren wij enkel gegevens die nodig zijn om uw account bij ons aan te maken. Eventuele andere via het sociale netwerk ontvangen informatie zal door ons worden verwijderd. Na het aanmaken van uw account kunt u het aanvullen met verdere informatie die u ons wilt verstrekken.

8. Mogen personen onder 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?

Personen jonger dan 16 jaar mogen alleen persoonsgegevens aan ons verstrekken met de schriftelijke toestemming van een van hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers die deze Privacyverklaring heeft gelezen.

9. Bij wie kunt u terecht met vragen over uw persoonsgegevens?

U kunt met vragen over uw persoonsgegevens op elk gewenst terecht bij: ABS Belgium, Luchthavenlaan 33 in 1800 Vilvoorde op het e-mailadres info@absbelgium.com . Om uw aanvraag te kunnen behandelen, hebben wij uw naam en contactgegevens nodig (en moeten wij deze verwerken).